Om Onlinesiergrind.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.Sluiten
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Onlinesiergrind.nl
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Onlinesiergrind.nl gevestigd te Lelystad, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52374912.


Artikel 1. Algemeen:

1. Onlinesiergrind.nl is een handelsnaam van B&B Handelsonderneming BV. 

2. Onlinesiergrind.nl, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van grind, split, sierkeien en andere tuingerelateerde artikelen.

3. Onlinesiergrind.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.


Artikel 2. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Onlinesiergrind.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Onlinesiergrind.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Producten: grind, split, siergrind, siersplit, worteldoek, grindplaten, sierkeien en andere tuinartikelen.

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Onlinesiergrind.nl.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Onlinesiergrind.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, internetsite, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Onlinesiergrind.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Onlinesiergrind.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Onlinesiergrind.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Onlinesiergrind.nl en Afnemer.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Onlinesiergrind.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Onlinesiergrind.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Onlinesiergrind.nl een Order schriftelijk aanvaardt of door Onlinesiergrind.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3. Alle opgaven door Onlinesiergrind.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Onlinesiergrind.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Onlinesiergrind.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending na vooruitbetaling.


Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen:

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Onlinesiergrind.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.


Artikel 6. Afleveringstermijnen:

1. Een door Onlinesiergrind.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Onlinesiergrind.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Onlinesiergrind.nl, op de door die toeleveranciers aan Onlinesiergrind.nl verstrekte gegevens.

2. Indien Onlinesiergrind.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens, hulpmiddelen en het totaal bedrag van de Order in het bezit zijn van Onlinesiergrind.nl.

3. Indien Onlinesiergrind.nl niet binnen 30 dagen levert dan mag de Afnemer de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden, tenzij vooraf specifiek een andere levertijd is overeengekomen.

4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort minus de door Onlinesiergrind.nl gemaakte kosten, schaden en interessen.

5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

6. Onlinesiergrind.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.


Artikel 7. Aflevering en Risico:

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Onlinesiergrind.nl de wijze van verzending. Normaliter vindt de levering plaats met een vrachtwagen met kooiaap of een vrachtwagen van ongeveer 16 á 18 meter met een kraan op de trailer.

2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres, of zoals vermeld artikel 7.3, ter ontvangst worden aangeboden.

3. De goederen worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek van het leveringsadres.

4. Onlinesiergrind.nl levert in principe af op het leveringsadres, echter het is mogelijk dat de vrachtwagen niet alle adressen kan bereiken. Onlinesiergrind.nl is niet gehouden te controleren of levering op het leveringsadres mogelijk is. Dit is namelijk naar inzicht van de vrachtwagenchauffeur ter plaatse. Er dient rekening gehouden te worden met een vrachtwagen plus oplegger van ongeveer 12 tot 18 meter en indien deze niet bij het afleveradres kan komen wordt het materiaal zo dichtbij mogelijk neergezet. In sommige gevallen zal er gebruikt worden gemaakt van een kooiaap voor het lossen.

5. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Afnemer is verplicht de geleverde bestelling te controleren op eventuele schade en na te tellen. Bij schade of een niet juist geleverde bestelling dient de Afnemer hier direct bij de chauffeur melding van te maken. Indien dit niet mogelijk is dan heeft de Afnemer uiterlijk 2 dagen de tijd om schade bij B&B Handelsonderneming te melden. Reclamaties over schade worden nooit in behandeling genomen zonder dat B&B Handelsonderneming foto's van de desbetreffende producten met schade heeft ontvangen, de foto's dienen gemaakt te zijn terwijl de producten nog in de verpakking zitten. Indien de materialen zijn vervoerd vanaf de losplaats naar een andere locatie of de materialen zijn verwerkt in uw tuin dan betekent dit dat de materialen zijn geaccepteerd zoals deze geleverd zijn.


Artikel 8. Retourgarantie:

Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan Onlinesiergrind.nl te retourneren. Onlinesiergrind.nl zal als dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen, onder de navolgende voorwaarden:

1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;

2. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor retourzending.

3. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, dit is alles naar inzicht van de fabrikant.

4. De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Onlinesiergrind.nl zijn;

5. De kosten van de retourzending zijn voor Afnemer;

6. Wanneer u uw bestelling wilt retourneren dan kunt u contact opnemen met info@onlinesiergrind.nl  om ons op de hoogte te stellen. Onlinesiergrind.nl kan het retourneren niet verzorgen doordat wij niet beschikken over eigen transport.

7. Bestellingen die geretourneerd worden, moeten worden afgeleverd op onderstaand adres en op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur:
 
B&B Handelsonderneming OPSLAG
Kaapstanderweg 41
8243 RB Lelystad


Artikel 9. Verzuim/ontbinding:

1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Onlinesiergrind.nl gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Onlinesiergrind.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Onlinesiergrind.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Onlinesiergrind.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.

4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Onlinesiergrind.nl op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Onlinesiergrind.nl op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Onlinesiergrind.nl gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Onlinesiergrind.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Onlinesiergrind.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughalen zijn voor Afnemer.


Artikel 10. Garanties:

1. Indien Onlinesiergrind.nl Producten aan Afnemer aflevert, die Onlinesiergrind.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Onlinesiergrind.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Onlinesiergrind.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, direct bij levering aan de bezorger worden gemeld, tevens dient de afnemer Onlinesiergrind.nl binnen 3 dagen in te lichten over het gebrek. Reclamaties welke door Onlinesiergrind.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Onlinesiergrind.nl in behandeling te worden genomen.


Artikel 11. Prijzen:

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Onlinesiergrind.nl, uitgedrukt in Euro’s, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Onlinesiergrind.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Onlinesiergrind.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Onlinesiergrind.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.


Artikel 12. Betaling:

1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, voorafgaand aan de levering aan Onlinesiergrind.nl betalen. Alle betalingen zullen op de ING bankrekening van B&B Handelsonderneming, 5984544 worden gedaan.

2. Alle door Onlinesiergrind.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Onlinesiergrind.nl op te schorten.

3. Indien Afnemer jegens Onlinesiergrind.nl in verzuim is, is hij verplicht Onlinesiergrind.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5. Indien Onlinesiergrind.nl, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.


Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring:

1. Onlinesiergrind.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

2. Onlinesiergrind.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke kleurafwijkingen van geleverd materiaal ten opzichte van de afgebeelde foto's op de website van Onlinesiergrind.nl.

3. Onlinesiergrind.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Onlinesiergrind.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Onlinesiergrind.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan

5. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Onlinesiergrind.nl, zal Afnemer Onlinesiergrind.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Onlinesiergrind.nl alle schade vergoeden die Onlinesiergrind.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


Artikel 14. Overmacht:

1. Indien Onlinesiergrind.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Onlinesiergrind.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Onlinesiergrind.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 15. Verplichtingen van Afnemer:

1. Afnemer zal aan Onlinesiergrind.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Onlinesiergrind.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Onlinesiergrind.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Onlinesiergrind.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Onlinesiergrind.nl in rekening te brengen.


Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen:

1. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlinesiergrind.nl.


Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter:

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Fouten en misstellingen voorbehouden.